Written by admin

Website:

Social media do’s and don’ts from Superfast Business Wales


Apr 22, 2016  //  Written by admin  //  Categories Social Media

 

cloudfiles

 

Love it or hate it, social media is here to stay.  Get a head start with our social media top tips.


Go where your customers are

Opening up good communication channels with your customers is key.  Find out what social media platforms they are using, sign up and create your online presence to actively engage with your customers.

Measure results against objectives

Once you’re on social media, don’t rest on your laurels, do your homework and find out if it’s actually working in terms of your business goals – doing this will also help you work out what you could be doing better.

Get more followers

Using social media links on your website and emails is an easy way of pointing people towards your Facebook page, Twitter account, etc., increasing your followers.

Keep an eye on changes in the social world

The world of social media is constantly developing, and there are more and more platforms popping up all the time. Keep up to date with the latest social media news and stay one step ahead.

Accept criticism and respond positively

Sometimes customers will use social media as a gateway to publically complain. The golden rules are don’t get defensive or dragged into an online argument – respond promptly, thank them for bringing it to your attention, and be positive but above all don’t ignore it or delete it.   Ask your customers for feedback and act on it so they can see that you are listening.

Be consistent, and don’t lie

Be consistent in the messages you are posting on social media and always provide honest, accurate information to avoid negative repercussions  – or inevitably it will come back to bite you at some point!

Next steps – book onto a free 2 hour Inspiring Action Technology for Business Growth workshop and find out how you can use social media to sell your products and services and boost your business –  Register your interest on a Superfast Business Wales workshop near you

Superfast Business Wales is an EU funded programme which provides micro, small and medium sized businesses, which are eligible, with access to fully-funded workshops, a technology needs diagnostic, 1:1 support, a free website review, all supported by information and tools available at www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/ 

03000 603000 / superfast@businesswales.org.uk

 

Cymraeg

Pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar Gyfryngau Cymdeithasol oddi wrth Cyflymu Cymru i Fusnesau

Iawn neu beidio, mae’r cyfryngau cymdeithasol yma i aros.   Ewch ar y blaen o’r cychwyn cyntaf ar y cyfryngau cymdeithasol gyda’n hawgrymiadau gwych. 


Ewch lle mae’ch cwsmeriaid

Agor sianelau cyfathrebu da gyda’ch cwsmeriaid yw’r allwedd.   Ceisiwch ganfod pa lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y maen nhw’n eu defnyddio, ymunwch â nhw a chreu eich presenoldeb ar lein i gysylltu’n ddyfal â’ch cwsmeriaid.

 

Mesir canlyniadau yn erbyn amcanion

Unwaith y byddwch chi ar y cyfryngau cymdeithasol, peidiwch â gorffwys ar eich rhwyfau, gwnewch eich gwaith cartref a chanfod a yw’n gweithio mewn gwirionedd o ran eich nodau busnes – bydd gwneud hyn hefyd yn eich helpu i ganfod beth allech chi ei wneud yn well.

 

Cael rhagor o ddilynwyr

Mae defnyddio dolenni cyfryngau cymdeithasol ar eich gwefan a’ch e-byst yn ffordd hawdd o gyfeirio pobl at eich tudalen Facebook, cyfrif Twitter ayb, gan ddenu rhagor o ddilynwyr.

 

Cadw llygad ar newidiadau yn y byd cymdeithasol

Mae byd y cyfryngau cymdeithasol yn datblygu’n barhaus ac mae yna fwy a mwy o lwyfannau’n dal i ymddangos o hyd.  Cadwch i fyny â’r newyddion cyfryngau cymdeithasol diweddaraf a bod un cam ar y blaen.

 

Derbyn beirniadaeth ac ymateb yn gadarnhaol

Weithiau, bydd cwsmeriaid yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gwyno’n gyhoeddus.  Y rheolau euraidd yw peidio â bod yn amddiffynnol na chael eich tynnu i ddadl ar lein – ymateb yn brydlon, diolch iddyn nhw am ddwyn hyn i’ch sylw, bod yn gadarnhaol ond, yn fwy na dim, peidio â’u hanwybyddu na’u dileu.    Gofynnwch i’ch cwsmeriaid am eu sylwadau a gweithredu arnyn nhw i ddangos eich bod yn gwrando.

 

Byddwch yn gyson, a pheidiwch â dweud celwyddau

Byddwch yn gyson yn y negeseuau rydych yn eu gosod ar y cyfryngau cymdeithasol a darparu gwybodaeth onest, gywir rhag codi gwrychyn – neu fe fydd yn sicr o ddod yn ôl a’ch brathu ryw bryd!

 

Y camau nesaf – archebwch eich gweithdy 2 awr rhad ac am ddim Ysbrydoli Gweithredu Technoleg i Dyfu Busnes a chanfod sut y gallwch chi ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i werthu eich cynnyrch a’ch gwasanaethau i hybu eich busnes Cofrestrwch eich diddordeb ar weithdy Cyflymu Cymru i Fusnesau yn agos atoch chi

Rhaglen yn cael ei hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd yw Cyflymu Cymru i Fusnesau sy’n cynnig, i fusnesau bach a chanolig, cymwys, weithdai rhad ac am ddim a diagnostig anghenion technoleg, cefnogaeth 1 i 1, adolygiad gwefan rhad ac am ddim, y cyfan yn cael ei gefnogi gan wybodaeth ac offer sydd ar gael ar www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy   

03000 603000 / superfast@businesswales.org.uk

 

Forum events

Book your place
Bridgend Business Forum offers an extensive programme of exciting, inspiring and innovative events, delivered by high calibre, quality speakers. This year is no exception... there is a full and vibrant programme of events planned for the forthcoming year.

Book now >

Member to member offers

Advertise here
As a member of the Bridgend Business Forum, you have the opportunity to provide other members with information on any special offers your company has available.

Find out more >
Bridgend Business Forum Awards

Unmask your excellence...
The Bridgend Business Forum Awards 2016 launch is on Thursday 5 May at the Coed-y-Mwstwr Hotel.

Find out more >